Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đồng thời cung cấp dịch vụ kỹ thuật an toàn tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
44/2014/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014
46/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014
79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
76/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 29/07/2014
43/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 29/07/2014