Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Dự án “Hợp tác phát triển và chuyển giao công cụ hỗ trợ định hướng xây dựng, thực thi chính sách liên quan tới giảm nhẹ phát thải khí nhà kính - Calculator 2050”, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo tham vấn “Thông tin và dữ liệu đầu vào cho phiên bản Calculator 2050 của Việt Nam” tại Hà Nội từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 270-KH⁄ĐUB ngày 30⁄6⁄2014 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị Trung ương 9 khóa XI).


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
29/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng 07/11/2014
36/2014/TT-BCT Thông tư quy định về huấn luyễn kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
8941 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão số 3 (Kalmaegi) 15/09/2014
1762/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Kalmaegi) 15/09/2014