Thực hiện Kế hoạch số 270-KH⁄ĐUB ngày 30⁄6⁄2014 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị Trung ương 9 khóa XI).


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
8941 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão số 3 (Kalmaegi) 15/09/2014
1762/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Kalmaegi) 15/09/2014
348/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất 28/08/2014
46/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014