Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đồng thời cung cấp dịch vụ kỹ thuật an toàn tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp


Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
1245/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Rammasun) 17/07/2014
6579 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 8h00 ngày 16⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão Rammasun 16/07/2014
05/CĐ-TW Công điện của BCĐ PCLB Trung ương - UBQG tìm kím cứu nạn về Cơn bão Rammasun 15/07/2014
04/CĐ-TW Công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương 14/07/2014
66/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014