Chức năng nhiệm vụ của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp được quy định tại Quyết định 699/QĐ-BCT ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cụ thể:

Vị trí, chức năng

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại; bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Industrial Safety Techniques and Environment Agency.

Viết tắt: ISEA.

Trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án, quy chế quản lý chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ban hành văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về kỹ thuật an toàn công nghiệp:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy trình kiểm định đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc đặc thù của ngành công thương để Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội ban hành;

c) Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép: Kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

đ) Chủ trì thẩm định, chấp thuận Chương trình quản lý an toàn; Báo cáo đánh giá rủi ro; Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của các doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản và các ngành khác theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp thẩm định các giải pháp kỹ thuật an toàn trong các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ;

g) Đầu mối quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật;

h) Đầu mối tổ chức, thực hiện Chương trình Quốc gia về An toàn lao động, Vệ sinh lao động; Tuần lễ Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

i) Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân gây sự cố, tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

6. Về bảo vệ môi trường:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Giúp Bộ trưởng quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các chiến lược, quy hoạch, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường, thống kê nguồn thải; xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ công tác quản lý của Bộ;

e) Đầu mối hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phế liệu;

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển ngành công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; phổ biến các thông tin về các sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường.

7. Về ứng phó biến đổi khí hậu:

a) Giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án, hoạt động và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

8. Về khoa học và công nghệ:

Tổ chức triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất công nghiệp.

9. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Về hợp tác quốc tế:

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương theo quy định của pháp luật.

11. Về đào tạo và huấn luyện:

a) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến thực hiện các văn bản pháp luật, các điều ước quốc tế liên quan về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các đơn vị trong ngành công thương;

b) Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về kỹ thuật an toàn cho các đối tượng có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, các nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, kiểm định viên máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các Sở Công Thương tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng, kinh doanh và vận chuyển hóa chất công nghiệp nguy hiểm.

12. Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

13. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức theo phân cấp của Bộ Công Thương.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

16. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công Thương.

17. Thường trực các Ban Chỉ đạo, điều hành của Bộ về: An toàn công nghiệp và Tuần lễ Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp môi trường.

 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

a) Văn phòng; 

b) Phòng Tài chính - Kế toán;

c) Phòng Tổ chức, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

d) Phòng An toàn Điện;

đ) Phòng An toàn Cơ khí và Áp lực;                

e) Phòng An toàn Mỏ và Dầu khí;

g) Phòng An toàn Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp;

h) Phòng Kiểm soát ô nhiễm và Công nghiệp môi trường;

i) Phòng Quản lý môi trường;

k) Phòng Ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Các đơn vị sự nghiệp:

a) Trung tâm Kiểm định công nghiệp I;

b) Trung tâm Kiểm định công nghiệp II;

c) Trung tâm Kiểm định công nghiệp III;

d) Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch;

đ) Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp;

e) Trung tâm Huấn luyện an toàn và Môi trường công nghiệp.

Việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng./.

Địa chỉ: Số 25 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chịu trách nhiệm: Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng.
Điện thoại: (04) 2221 8320 - Fax: (04) 2221 8321 - E-mail: cucatmt@moit.gov.vn
Giấy phép số 220/GP-TTĐT của Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông