Mã số : 04/CĐ-TW
Tên văn bản: Công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Phó Chánh Văn phòng Vũ Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/07/2014