Mã số : 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toan - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: TT BLĐTBXH và TT BYT
Ngày ban hành: 10/01/2011