Mã số : Thông tư số 32/2016/TT-BCT
Tên văn bản: ban hành QCVN 02:2016⁄BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/12/2016