Mã số : Công điện số 42/CĐ-TW
Tên văn bản: Ứng phó với cơn bão Hato trên biển đông
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Vũ Xuân Thành - Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW
Ngày ban hành: 21/08/2017