Mã số : 40/2013/QH13
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/11/2013