Mã số : 20/2008/QH12
Tên văn bản: Luật đa dạng sinh học
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2008