Mã số : 43/QĐ-PCLBTW
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 26/03/2013