Mã số : 46/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130⁄2006⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/05/2012