Mã số : 11/2014/TT-BCA
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 và Nghị định số 46⁄2012⁄NĐ-CP ngày 22⁄5⁄2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Người ký: Bộ trưởng Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 12/03/2014