Mã số : 132/2008/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lưởng sản phẩm, hàng hóa
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2008