Mã số : 54/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ vê vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2012