Mã số : 26/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23⁄2009⁄TT-BCT ngày 11⁄8⁄2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-Cp ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 21/09/2012