Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp

Bộ Công Thương Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Bộ Công Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp tại Quyết định số 1179/QĐ-BCT.

Tải Quyết định 1179/QĐ-BCT TẠI ĐÂY./.

Thông tin khác