Công điện số 10⁄CĐ-TW về tình hình mưa lớn tại các tỉnh miền núi Phía Bắc

Thông tin về tình mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thông tin và chỉ đạo tại Công điện số 10⁄CĐ-TW

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác