Công điện số 14 của Ban chỉ dạo TW về PCTT về tình hình cơn bão số 1 trên biển đông

Hồi 8h30 ngày 27 tháng 7 năm 2016 Ban Chỉ đạo TW về PCTT ban hành Công điện số 14 về tình hình cơn bão số 1 trên biển đông. Thông tin chi tiết tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác