Chỉ thị của Bộ Công Thương về công tác PCLB và TKCN năm 2014

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 13⁄CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Theo đó, Bộ Công Thương chỉ thị các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với mùa mưa, bão, lũ năm 2014.

Toàn văn Chỉ thị

Thông tin khác