Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

Thực hiện Công điện số 1827⁄CĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 29⁄CĐ-TW ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, hồi 15h00 ngày 15 tháng 10 năm 2016 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 9817 CĐ⁄BCT-PCTT gửi các đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ ứng phó với tình hình mưa lũ và cơn bão Sarica đang hướng về phía biển đông.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác