Công điện số 10423 CĐ⁄BCT-PCTT ngày 02 tháng 11 năm 2016

Thực hiện Công điện số 33⁄CĐ-TW ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Công điện số 1925⁄CĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện số 10423 CĐ⁄BCT-PCTT hồi 8h30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2016 yêu cầu các Sở Công Thương, các đơn vị điện lực, xăng dầu và các chủ đập thủy điện khu vực miền Trung trong công tác ứng phó với mưa lũ.

Toàn văn Công điện tại mục văn bản pháp luật

Thông tin khác