Bổ sung nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức các Trung tâm kiểm định công nghiệp, Bộ Công Thương

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đồng thời cung cấp dịch vụ kỹ thuật an toàn tốt nhất đến người dân và doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 5 năm 2014, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 77/QĐ-ATMT78/QĐ-ATMT về việc sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Kiểm định công nghiệp.

Theo Quyết định, hai đơn vị được giao bổ sung nhiệm vụ: Thực hiện đánh giá sự phù hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 được phép thành lập Phòng Kế hoạch - Thị trường, Phòng Kế toán (trên cở sở Phòng Tổng hợp), Chi nhánh Hải Phòng (trên cơ sở Trạm Kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí tại Hải Phòng).

Để thực hiện các nhiệm vụ được bổ sung, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp yêu cầu các Trung tâm Kiểm định công nghiệp nhanh chóng triển khai các công việc liên quan để đáp ứng các điều kiện theo quy định, cụ thể:

- Điều kiện đối với tổ chức thử nghiệm/ giám định/ kiểm định/ tổ chức chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Điều kiện đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tính đến tháng 6 năm 2014, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 đã được Bộ Công Thương chỉ định kiểm định các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo Quyết định số 2360/QĐ-BCT ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Quyết định số 5162/QĐ-BCT ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc chỉ định tạm thời tổ chức kiểm định thiết bị điện phòng nổ (chi tiết cụ thể tại các tệp đính kèm). Hiện tại, Bộ Công Thương cũng đang xem xét chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với Trung tâm kiểm định kỹ thuật công nghiệp 2./.

Thông tin khác