Tên đơn vị : Phòng Bảo vệ môi trường công thương
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218322
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 308, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Vũ Ngọc Hưng

Chức vụ : Trưởng phòng

Điện thoại : 02422218322

Hộp thư : hungvn@moit.gov.vn

Vũ Huyền Phương

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Điện thoại : 02422218322

Hộp thư : phuongvh@moit.gov.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên chính 02422218322 anhnth@moit.gov.vn
Phạm Ngọc Sáng Chuyên viên 02422218322 sangpn@moit.gov.vn
Nguyễn Thanh Giang Chuyên viên 02422218311 Giangngth@moit.gov.vn
Đinh Văn Tôn Chuyên viên 024.22218322 tondv@moit.gov.vn