Tên đơn vị : Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại:
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nguyễn Đăng Doanh

Chức vụ : Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 0439344140

Hộp thư : 

Tạ Minh Đức

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trần Đức Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm