Tên đơn vị : Phòng An toàn công nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218314
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 305, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ : Trưởng phòng

Điện thoại : 02422218314

Hộp thư : dungnh@moit.gov.vn

Đỗ Viết Mỹ

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Điện thoại : 02422218314

Hộp thư : mydv@moit.gov.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trần Danh Thắng Chuyên viên chính 02422218314 thangtda@moit.gov.vn
Nguyễn Văn Nam Chuyên viên chính 02422218314 namnv@moit.gov.vn
Vũ Thùy Liên Chuyên viên chính 02422218314 lienvt@moit.gov.vn
Lê Thanh Sơn Chuyên viên 02422218314 sonlthanh@moit.gov.vn
Lương Nam Hải Chuyên viên 024.22218315 hailn@moit.gov.vn