Home Văn bản pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật về Vật liệu nổ công nghiệp

 

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

17/2013/TT-BCT 17/7/2013 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong hầm lò có khí Mêtan
16/2013/TT-BCT 17/7/2013 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp vi sai phi điện an toàn sử dụng trong hầm lò có khí Mêtan

72/2009/NĐ-CP

03/8/2009

Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

23/2009/TT-BCT

11/8/2009

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 quy định về Vật liệu nổ công nghiệp

39/2009/NĐ-CP

23/4/2009

Nghị định Quy định về Vật liệu nổ công nghiệp

QCVN 02:2009/BCT

30/12/2008

Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong sử dụng, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy VLNCN

06/2008/TT-BCT

19/5/2008

Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng Vật liệu nổ công nghiệp

150/2007/QĐ-TTg

10/9/2007

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành VLNCN Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

64/2007/QĐ-BTC

25/7/2007

Quyết định của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng VLNCN do cơ quan trung ương thực hiện

03/2006/QĐ-BCN

14/3/2006

Quyết định ban hành Danh mục VLNCN được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam

64/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

04/2004/TT-BCA

31/3/2004

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

35/2003/NĐ-CP

04/4/2003

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

27/2001/QH10

29/6/2001

Luật Phòng cháy và chữa cháy

TCVN 6147:1997

20/7/1997

Tiêu chuẩn Việt Nam: Vật liệu nổ công nghiệp – Yêu cầu an toàn về sản xuất, thử nổ và nghiệm thu